Läs mer om tullens historia

Nedan finns  en lista över litteratur som på olika sätt berör tullhistoria.

 

 

Spritsmuggling på Östersjön. En kulturhistorisk studie av nätverk i tillblivelse

Berättelserna om smugglingen på 20- och 30-talet handlar ofta om Stockholms skärgård och västkusten. Men samtidigt fördes årligen stora mängder sprit från olika tyska hamnar till Sydsverige illegalt. Detta har forskarna Johan A. Lundin och Fredrik Nilsson inom ramen för Centrum för Öresundsstudier undersökt.
På internationellt vatten mötes dessa av smugglare som i mindre, snabbare båtar förde spriten vidare över gränsen till landet. Det finns en del populärkulturella skildringar som bidragit till en romantisering av smugglarna; de var djärva, äventyrliga och en slags folkhjältar som ständigt gäckade myndigheterna. Lokala kustvakter fick nämligen förlita sig på cyklar, roddbåtar, segelbåtar och sedemera något snabbare motorbåtar medan sugglarna använde sig av den modernaste teknologin som snabba amerikanska bilar, racerbåtar telefon och radio.

En stor del av bilderna och annat underlag till boken kommer från Tullmuseet som gjordes tillgängligt för författarna genom Sten Sandström.

2015-09-22


Ivar Ahlgren, tullare i Kina i tre decenier, är tredje man från vänster i mittraden.

Denna bok är en sammanställning av en brevväxling under tre decennier mellan Ivar Ahlgren och hans mor Gerda.  Ivar var tulltjänsteman i Shanghai under drygt 30 år. Ivar är sjöbefälsutbildad. 1921 var arbetslösheten stor bland sjöbefälen. Därför emigrerar han 27 år gammal till Shanghai på vinst och förlust. Genom brevväxlingen får vi där följa Ivar. Det fanns ett antal européer, varav några få svenskar, i den kinesiska tullen vid denna tid. Han kom att tjänstgöra inom verket fram till 1952 alltså även efter det att kommunisterna tog över makten. Vi får inblickar i hur denna turbulenta tid med inbördeskrig påverkade utlänningarna i Kina i stort som smått liksom hur tullarbetet påverkades.  De ekonomiska villkoren varierade mycket för de ”utländska” tullarna i befälsställning. I boken skildras också familjelivet i en högborgerlig familj i Falun – pappan var jägmästare - i breven till Ivar. Gerda, modern, var syster till Selma Lagerlöf. Hennes besök i Falun och Ahlgrens årliga sommarbesök på Mårbacka liksom julfirande där skildras i breven.

Monica Hilding, som har sammanställt breven, är dotter till Ivar Ahlgren. Mårbacka Förlag, 2014

2014-09-26

Böcker om tullhistoria

Litteratur om tullens historia

 

Nedan finns  en lista över litteratur som på olika sätt berör tullhistoria.

 

 

Litteraturlista 

Alla dessa tullar – en arkivguide; Vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet (2006) Wikberg, Karin
   

Alla tiders tull i stan - Historia och händelser kring Stockholms tullar (2000)

- Författaren skildrar äldre tullmiljöer i Stockholm och kartlägger tullplatsernas läge. Han berättar också om händelser kring tullarna.

Berggren, Jan

 

 
Argus, Årsbok för Tullmuseum och Tullens historiska föreningen  
   

 Att skydda landet - tullare och kustbevakare berättar (1999)

- I boken berättar åtta tullare och två kustbevakare om sina liv och arbeten. Berättelserna omfattar tiden från 1930-talet till 1990-talets slut.

Johansson, Annelie (Red.)
   

Bland smugglare, kapare och obstinata köpmän. Göteborg genom tiderna ur ett tullperspektiv (2006)

- Tullen och tullarnas roll i Göteborgs dynamiska utveckling får här en sammanhållen beskrivning. Boken fyller också en lucka i skildringarna av rikets andra stad.

Bengtsson, Rickard
   
Den idiotiska klubben (1995) Bohlin, Göran
   

Från kask till basker (2002)

- Tullverkets 12 uniformsreglementen under 200 år fram till 2001 åskådliggörs med uniformsbeteckningar och foton av uniformer.

Berggren, Jan
   
Från Nikkala till Hoburgs rev + en karta Lindén, Nisse
   
I tullens kvarter (2001) Berggren, Jan
   

Kvinder i tolden; Kvinner i tollen; Kvinnor i tullen (2010)

- De första kvinnorna anställdes i de nordiska tullförvaltningarna först i slutet av 1800-talet. Denna bok handlar om kvinnor och deras olika roller genom tiderna i de nordiska tullväsendena.

Bengtsson, Rickard och Sandström Sten (Red.)
   
Med penna och pensel i Tullen (2003) Berggren, Jan, Bengtsson, Rickard
   
Mina år som kustbevakare och oljesanerare Emilsson, Anders
   
Palmstedtska tullhuset vid Skeppsbron Monthan, Olof
   
Publikaner, syndare och andra Åberg, Lars
   
Studier i svensk tulladministration - Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 med tillhörande Sak-, ort- och personregister (1950) Smith, William
   
Studier i svensk tulladministration - Andra delen: Tulltjänsten i landsorten på Kristinas tid. Tullnärsbrev från Hasselö, Nyköping, Söderköping, Kalmar, Varberg, och Göteborg samt Hälsingfors och Viborg. (1955) Smith, William
   
Svenska tullfartygs bruk av flagga och stoppsignal Monthan, Olof
   
Svenska tullhus (1993) Bengtsson, Rickard, Berggren, Jan
   
Svenska Tullmannaförbundets historia 1949 - 1980 (1983) Gredsby, Esse
   
Svenska Tulltjänstemannaförbundet, TULL-KUST * Historia 1980 - 1999 (1999) Pettersson, Bengt
   

Tull i Öresund (2000)

- Boken är en sammanfattande expose över Öresunds tullhistoria inför öppningen av Öresundsbron 2000 och utställningskatalog till den svensk-danska utställningen om öresundstullen.

Petersen, Holger Munchaus, Berggren, Jan, Bengtsson, Rickard
   
Tullare lagar mat (2001) Jan Berggren, Rickard Bengtsson, Sten Sandström

 

 

Tullarnas 1900-tal (1999)

I boken

Bengtsson, Rickard, Berggren, Jan
   
Tullhuset på Dalarö (1997)

Berggren, Jan, Sandström, Sten

 

Tullskolan 100 år - Tullverkets utbildningsväsende genom tiderna  (2012)       

- Boken ger en bred skildring av hur utbildningen i Tullverket utvecklats under mer än 100 år till följd av ändringar i omvärlden och inom Tullverket. I detta inkluderas hur olika intressenter, bl.a. de fackliga organisationerna, agerat.

 

 

 Bengtsson, Rickard

Tullsnok - öppna bommen - Carl Michael Bellman och tullen (2003)

- Stockholm på Bellmans tid präglades i hög grad av tullsystemet. Motiv från tullmiljöer förekommer ofta i Bellmans diktning. Genom att jämföra denna med historiska dokument visar författaren hur väl den beskriver de levnadsförhållanden som rådde vid denna tid. Boken har rikligt med exempel från Bellmans verk och är illustrerad.

Berggren, Jan

 

 
Tullverket 1636 - 1986, En jubileumsbok Berggren, Jan och Nilzén, Göran (Red.)
   
Tullverkets organisation genom tiderna Monthan, Olof
   
Tullyrkestitlar Monthan, Olof
   

Vid stadens hank och stör. Tullstugor, portar och bommar i svenska städer 1622 - 1810 (1998)

- 1622 års riksdag beslöt att inrätta Lilla tullen. Syftet var att koncentrera handeln till städerna. Tullhus, portar, bommar och staket uppfördes. Författaren ger en bild av var de varit lokaliserade, hur de såg ut och var inredda. Varje stad har fått sin beskrivning.

Bengtsson, Rickard

 

 

Världskrig, kommunism och nazism i själva verket - Aktörer, åsikter och aktioner inom statlig förvaltning under andra världskriget. Exempel Tullverket. (2005)

- Författaren har bl.a. haft tillgång till generaltulldirektörens hemliga arkiv från andra världskriget. Där finns uppgifter om vilka som var eller som oskyldigt misstänktes vara nazister eller kommunister, och vilka medel som användes för att spåra upp dessa. Vidare redovisas  korrespondans med bl.a. Ernst Wigfors och Dag Hammarskjöld.

 

Berggren, Jan